Tentamensfrågor 2006, Lund

  • 24 januari 2014

Frågor vid specialistexamen inkl svar

 

Kära blivande kardiologer,

Här nedan kommer ni finna dels kortsvars frågor. Sedan kommer essäfrågor som byggs på för varje sida. Håll till godo och lycka till 

1.        I samband med en akut hjärtinfarkt ser man ofta ekokardiografiskt ett större område med nedsatt rörlighet vid en tidig undersökning jämfört med en undersökning som utföres efter en månad. Vad är detta uttryck för?
Stunning

2.       Nedsatt rörlighet av vänster kammare hos en 3 kärlsjuk patient kan förbättras efter kirurgi. Vad är detta uttryck för och hur kan vi påvisa möjligheterna till förbättring undersökningsmässigt?
Dobutrexeko, MR scint

3.       Vad är detta=ekobild? Hur bedömer vi om detta skall behandlas?
Symtom, högerkammarstorlek shuntgrad tryck lilla kretsloppet

Se Eko-bilden. Klicka här (bild fungerar ej på gamla hemsidan)

 4.       Vad är detta=ekobild? Åtgärd?
Tappning

5.       Tolka detta arbetsekg.

6.       Patient i ambulans, Mobimed ekg skickas. Tolka och förslag till åtgärd?
Reperfusion indicerad PCI eller trombolys

7.       Patient söker för hjärtklappning, ekg visar följande, differentialdiagnoser?
VT förmaksfladder med grenblockering, förmakstakykardi med grenblockering

8.       Redogör för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer?
Se ESC guidelines

9.       Förklara hur vi kan beräkna det systoliska trycket lilla kretsloppet noninvasivt med ekokardiografi?
Systoliskt högerkammartryck Bernouilles ekvation som anger tryck differens mellan 2 hålrum=4v1-v2 ikvadrat där v2 anses försumbar i de flesta fall och strykes v= hastighet på flöden i de olika hålrummen, formeln förutsätter frånvaro av förtängning i RVOT eller pulmonalsiklaff

10.    Tidigare har inotropt stöd givits med farmaka typ fofodiesterashämmare (milrinon exenpelvis eller beta stimmulerande farkaka (Dobutrex exempelvis). På senare år har ett nytt farmaka introducerats levosimendan (Simdax) Vilka påståenden anser Du riktiga angående levosimendan;

a)      Levosimendan sänker fyllnadstryck mera effektivt än dobutamin

b)      Levosimendan ökar glomerulära filtrationen samt splancnicus blodflödet samtidigt som fyllnadstrycken sjunker.

c)      Levosimendan har anti-ischemisk effekt samtidigt som den intra-cellulära Ca++ nivån sänks vid administrering.

d)      Levosimendan ökar intra-cerebrala resistansen.

e)      Levosimendan ökar kontraktionskraften hos isolerade myocyter likvärdigt med cAMP beroende inotropa farmaka vid samma iCa++ nivå.

f)      Levosimendan har ringa påverkan på relaxationsfasen.

A och B och C och F

11.     Tolka följande rtg bild?
LAD stenos från Göran Olivecrona

12.    Vilka behandlingsalternativ finns vid tät symtomgivande mitralisstenos? Commisurotomi operativt eller med ballong, insättning av klaffprotes mekanisk eller biologisk

13.    Vad är dagens indikation för behandling med CRT?
LVIDd<56 mm QRS >120 ms NYHA klass III-IV

14.    Vilka betablockerare har indikation kronisk hjärtsvikt och vilka studier baseras detta på?
Seloken Merit Caverdilol Kopernicus Emconcor Cibis

15.    I de nya amerikanska guidelines för hjärtklaffsjukdomar har man ändrat definitionen för uttalad valvulär aortastenos, hur definieras en tät aortastenos?
Vmax>4m/s medelgradient>40 mm hg klaffarea<1kvadratcentimeter eller 0,6 kvadratcentimeter/BSA

16.    En 70 årig patient som vid inkomsten uppvisat anterior infakt med ST-höjningar V2-V6, på angiolab finner man occlusion av proximala LAD , erhålller PCI med Liberte 4,5x 20. Han innsättes på sedvanlig sekundär profylax, mobiliseras utan problem beräknas gå hem dag 4. Patienten förberder hemgång men blir plötsligt krafitgt andningspåverkad, bltr 90/70 tackykard frekvens 110.
Vilka kardiella diagnoser måste misstänkas? Vad gör du diagnostiskt?
Stentocclusion
Septumruptur
Papillarmuskel ruptur
Kammarruptur

Tar ekg, uteslut reinfarkt
Auskultation nytillkommet blåsljud
Eko konfirmera eller uteslut septumruptur, papillarmuskelruptur eller kammarruptur

17.    45 årig kvinna icke rökande, mångårig reumatoid artrit med uttalade besvär från stora leder söker för uttalad dyspne vid ansträngning, inga bröstsmärtor, lungrtg visar tecken till förstorade förmak, spirometri normal, ekg sinusrytm, normala QRS och ST-sträckor. Ett arbetsprov visar måttligt sänkt arbetsförmåga som avbrytes på grund av dyspne mtsvarande 70% av beräknat. Inga brsötsmärtor uppträder, ekg reaktion är normal likaså blodtrycksreaktionen.
Hon remitteras för ekokardiografi och du får följande svar
Normalstor vänster kammare som är antytt hypertrof med septumtjocklek ca 13 mm bakkvägg 12 mm ejektionsfraktion 60%. Höger kammare är normalstor och välfungerande
Bilateralt kraftigt dilaterade förmak
Gracila klaffar utan tecken  på stenosering, med färg doppler ses en lätt/måttlig mitralis samt trikuspidalisinsufficiens HK/HF gradient 45 mm hg. Inflöde till vänsterkammare visar E-våg 120 cm/s, A-våg 20 cm/s, deccelerationstid 120 ms. Vävnadsdoppler visar e´ 5 cm/s a´7 cm/s, E/e´= 24.
Hur vill du förklara förklara hennes ekosvar, stämmmer det med hennes klinik?
Ytterliggare utredning?

Eko påvisar bilden av en restriktiv kardiomyopati en systoliskt välfungerande vänster kammare, tecken till förhöjda fyllnadstryck på vänster sida med E/A kvot 6, deccelerationstid >150 ms samt E/e´>15,den ökade HK/HF gradienten är en föjd av detta. Anmnes lungrtg samt sprirometri talar emot att det skall finnas en pulmonell komponent.
Med tanke på hennes grundsjukdom kan man misstänka amyloidos i hjärtat varför en hjärtbiopsi med högerkaterisering  kan vara indicerad, höger kateterisering för att verifiera hemodynamiska parametrar, biopsi för att ev påvisa amyloidosförändringar i hjärtat.

Här kommer nu i följd essäfrågor:

Essäfråga 1 

Essäfråga 2

Essäfråga 3

Essäfråga 4  EKG 1 + EKG 2